Spring naar de content

ANBI

Stichting Vrienden van Bernhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, dat is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan verschillende voorwaarden. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam van de organisatie

Stichting Vrienden van Bernhoven

KvK nummer

55457126

RSIN nummer

851721412

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Bernhoven

Bezoekadres: Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden

Postadres: Postbus 707, 5400 AS Uden

Telefoon: 0413 - 40 40 40 (algemeen) of 0413 40 34 98 (projectleider Stichting Vrienden van Bernhoven)

E-mail: info@vriendenvanbernhoven.nl

Website: www.vriendenvanbernhoven.nl

IBAN: NL58 RABO 0125 9632 11
 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en verbeteren van de zorgverlening in de regio Noordoost-Brabant in het algemeen, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt haar doel in het bijzonder te realiseren door middel van:

  • Het bevorderen van de continuïteit en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg verleend in het ziekenhuis in Uden (Bernhoven).

  • Het naar beste vermogen behartigen van de belangen van de bij de zorgverlening in de regio Noordoost-Brabant betrokken partijen in het algemeen en van de belangen van Bernhoven en de daarbij betrokken stakeholders in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming van de hiervoor bedoelde belangen.

  • Het (financieel) ondersteunen van zorg-gerelateerde projecten en daarbij betrokken partijen in de regio Noordoos-Brabant.

De stichting beoogt niet het maken van winst.